Közzététel dátuma: 2021. 05. 22.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban a Brunyai Pince Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett személyes adatok kezeléséről tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, és amennyiben további kérdése van az adatkezelést illetően, a dora.gaal@biborbirtok.com e-mail címen léphet kapcsolatba velünk.

I. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Brunyai Pince Kft. (székhely: 7800 Siklós, Akasztófa dűlő 3534. hrsz.)

Telefonszám: +36 20 367 4131

E-mail cím: dora.gaal@biborbirtok.com

Levelezési cím: 7800 Siklós, Akasztófa dűlő 3534. hrsz.

II. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, a kezelt adatok köre, adatok továbbítása, a címzettek köre:

A személyes adatok kezelése a webáruház közvetítésével megvalósuló szerződéskötés és ezen szerződések teljesítése érdekében történik. A www. biborbirtok.com honlap és a webáruház használata és ezzel kapcsolatosan a személyes adatok megadása önkéntes, azonban az Adatkezelővel való szerződések (pl. adásvételi szerződések) megkötését a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok meg nem adása lehetetlenné teszi. 

Az Adatkezelő azokban az esetekben jogosult a személyes adatok kezelésére, amikor AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkében foglalt, alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön hozzájárul a saját személyes adatainak kezeléséhez (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés);
  • Az adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződés teljesüléséhez, melyben Ön az egyik szerződő fél (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja);
  • Az adatok kezelése az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).
  1. Adatkezelés az Adatkezelővel való szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez:

Az Adatkezelővel való szerződés megkötése, a webáruházon keresztül leadott rendelés feldolgozása és a rendelés teljesítése érdekében végzett adatkezelés jogalapját képezi, hogy a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződés teljesüléséhez, melyben Ön az egyik szerződő fél (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelés). 

Az Adatkezelővel való szerződés megkötése, a webáruházon keresztül leadott rendelés feldolgozása és annak teljesítése érdekében kezelt személyes adatok a következőek: vezetéknév és utónév; számlázási- és szállítási cím; e-mail-cím; telefonszám; számlázási- és fizetési adatok.

A rendelésről jogszabályi kötelezettség alapján számla kerül kiállításra, az adatok kezelése ebben az esetben az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti adatkezelés). Emellett webáruházunkon keresztül történt vásárlás esetében a jogszabályi előírások szerint kötelesek vagyunk elektronikus megrendelést visszaigazoló üzenetet küldeni (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).

A megrendelt termék kiszállítása érdekében megadott adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeljük, az adatkezelés jogalapját a szerződés teljesítése képezi (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti adatkezelés).

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez gyűjtött adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig, valamint a törvényes, illetve a lehetséges jótállási- és szavatossági jogok lejártáig tároljuk el. Ezen határidő lejártával a kereskedelmi- és adótörvény szerinti, a szerződéses viszonyból adódó szükséges információkat törvényben előírt időtartamig őrizzük meg (pl. a rendelésről kiállított számlát jogszabályi kötelezettség alapján a kiállítástól számított 8 évig kell megőrizni).

 Az adatok továbbítása, a címzettek kategóriái:

A webáruház megfelelő működése érdekében, ezen belül az adásvételi szerződések teljesítése érdekében szükséges az, hogy az Adatkezelő külső szolgáltatásokat vegyen igénybe. Ezek a következőek:

  1. Házhoz szállítást végző szolgáltató/futárszolgálat – amennyiben Ön a webáruházi vásárlása során futárszolgálat általi kézbesítést jelöl meg, úgy az Adatkezelő továbbítja a személyes adatait a választott szállító felé olyan körben, amely a szerződésben foglalt cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

Ha utánvétellel fizet, az áruátadáshoz és a fizetés átvételéhez szükséges szállítási és fizetési adatait átadjuk házhozszállítási partnerünknek.

  • Elektronikus fizetéseket vagy bankkártyával végzett fizetéseket kezelő szolgáltató – amennyiben Ön a webáruházban elektronikus fizetést vagy kártyával történő fizetést választ az Adatkezelő továbbítja a személyes adatait a fizetés(eke)t lebonyolító, Adatkezelő által megbízott fizetési szolgáltatónak olyan körben, mely nélkülözhetetlen az Ön által kezdeményezett pénzügyi tranzakció lebonyolításához.

Az adatok Adatkezelő általi továbbadása nem történik meg az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt valamennyi esetben és valamennyi szolgáltató felé – az Adatkezelő csakis abban az esetben és körben ad tovább adatokat, amennyiben az a szerződésben foglalt cél eléréséhez nélkülözhetetlen. Például, ha a termék átvételéhez személyes átvételi módot jelöl meg, akkor a személyes adatai nem kerülnek átadásra házhoz szállítást végző szolgáltatónak.

2. Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és feldolgozzuk megkeresését. Ilyenkor tehát az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés), amelyet a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. Kapcsolatfelvétel alkalmával kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, illetve azon személyes adatok, amelyeket ezeken túl Adatkezelő számára megad a kapcsolatfelvételkor (pl. telefonszám). Az adatkezelés jogalapját szintén az Ön önkéntes hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés) képezi, amennyiben honlapunkon keresztül borkóstolás vonatkozásában kér tőlünk információkat. Az adatokat a kapcsolatfelvétel lezárultáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

3. Remarketing tevékenység

Az Ön önkéntes hozzájárulása – amelyet a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára – képezi az adatkezelés jogalapját a remarketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés esetén is, amely cookie-k segítségével valósul meg.

Remarketing célú adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama:
Az adott cookie adattárolási időtartama, amelyről további információ az alábbi linkeken érhető el:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

III. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) a személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez,
b) a személyes adatainak helyesbítéséhez, 
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törléséhez vagy kezelésük korlátozásához
d) adatainak hordozásához

e) adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz

való jog.

Hozzáférés joga:

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozóan, különös tekintettel az adatkezelési célokra, az Önről kezelt személyes adatok kategóriáira, azon címzettek vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, a személyes adatainak tervezett tárolási időtartamára (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk).

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk).

Törléshez való jog:

Kezdeményezheti az Adatkezelőnél tárolt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerinti valamely indok fennállása esetén, amennyiben nem kell betartanunk törvényes vagy szerződéses megőrzési időszakokat vagy egyéb, a további tárolásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket.

Az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerinti indok különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

d)  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell (általános adatvédelmi rendelet 18. cikk).

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk).

Tiltakozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A fentieken túl Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei tartalmazzák, amelynek hivatalos szövege magyar nyelven a következő linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

IV. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezeléssel kapcsolatos, Adatkezelővel szemben meglévő jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni pl. postai levélben vagy e-mailen keresztül az Adatvédelmi tájékoztató I. pontjában foglalt elérhetőségeken.

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő megsértette az Ön jogait, Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha Ön szerint az Adatkezelő megsértette az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, akkor a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

V. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket, technikai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől, sérüléstől.

VI. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót Ön elfogadja, amennyiben – annak a honlapon való közzétételét követően – használja a honlapot.